Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Informacija apie projektą / Project information

Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas.

Projektas bus įgyvendinamas 9-iose savivaldybėse – Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės.

Projekto pavadinimas: Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams.

Projekto poreikis ir siūlomi problemos sprendimo būdai. Stiprinant bendruomenėje teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę bus įdiegtas veiksmingas metodų ir integruotų paslaugų pagalbos mechanizmas pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui bei jų šeimos nariams. Šis mechanizmas apims: individualų, jautrų, orumo nepažeidžiantį ir profesionalų pagalbos teikėjų ir institucijų požiūrį į kiekvieno vaiko poreikius ir jo aplinką; koordinuotus institucijų veiksmus, kvalifikuotą pagalbą. Specialistų, dirbančių su vaikais arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, socialiniai pedagogai, tarpinstituciniai koordinatoriai, vaiko teisių apsaugos specialistai ir kt.) kompetencijų tobulinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas sustiprins žmogiškuosius išteklius, tai taip pat puiki motyvacinė bei pasikeitimo gerąja patirtimi priemonė, didinant 9 savivaldybių darbuotojų bendrąsias, profesines žinias ir įgūdžius, teikiant ir planuojant pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų bei jo šeimos nariams, didinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Projekto įgyvendinimas padės spręsti visuomenei aktualią problemą – gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus, ir sustiprinti specialistų kompetencijas, kurios didins teikiamų paslaugų pasiūlą vaikams ir efektyvins darbą su jais.

Projekto trukmė: 25 mėn. (2021 m. birželio mėn. – 2023 m. liepos mėn.)

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas veiksmingas pagalbos mechanizmas vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidedant prie esamų paslaugų 9 -iose savivaldybėse plėtros.

Tikslas ir poveikis: adaptuotas ir įdiegtas veiksmingas pagalbos mechanizmas vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidedant prie vaikų ir jaunimo gerovės ir psichikos sveikatos gerinimo.

Rezultatai: adaptuotas, įdiegtas, išbandytas ir įvertintas pagalbos mechanizmas tikslinei grupei.

Tikslinė grupė ir naudos gavėjai:

  • specialiųjų poreikių vaikai (turintys elgesio ir emocijų sutrikimų) bei jų šeimos nariai;
  • specialistai, dirbantys su vaikais ir (ar) tėvais, ir (ar) šeimomis;
  • vietos bendruomenės ir vaikų ugdymo institucijų atstovai, vykdantys prevenciją vaiko ir šeimos gerovės srityje.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“, priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

Skirta finansavimo suma – 211 232,18 Eur.

Applicant: Public institution Šeimos santykių institutas (The Institute of Family Relations).

The project will be implemented in 9 municipalities: Jurbarkas, Klaipėda county, Klaipėda city, Mažeikiai, Palanga, Plungė, Skuodas, Šilalė ir Tauragė.

Name of project: The Support Mechanism for children and adolescents from vulnerable groups and their family members.

The need for the project and the proposed solutions to the problem. An effective mechanism to support vulnerable children and young people and their families will be implemented to strengthen community-based mental health services and improve the well-being of children and young people. This mechanism will include: the individual, sensitive, dignified and professional approach of help providers and institutions to the needs of each child and his or her environment; coordinated action by the institutions, qualified assistance. Improving the skills of professionals working with children or parents (social workers, psychologists, psychiatrists, social educators, inter-institutional coordinators, child protection professionals, etc.) and strengthening inter-institutional cooperation will strengthen human resources and provide an excellent motivational and exchange tool.

The implementation of the project will help to solve the problem relevant to society – to improve prevention and reduce health inequalities, and to strengthen the competencies of specialists, which will increase the supply of services to children that will make work with them more efficient.

Project duration: 25 months (from June of 2021 to July of 2023)

An effective support mechanism for children / young people with behavioural and emotional disorders will be implemented during the project, thus contributing to the development of existing services in 9 municipalities.

Objective and impact: An effective support mechanism for children / young people with behavioural and emotional disorders has been adapted and implemented, thus contributing to the well-being and mental health of children and young people.

Results: adapted, implemented, tried and tested support mechanism for the target group.

Target group and beneficiaries:

  • children with special needs (with behavioural and emotional disorders / difficulties) and their family members;
  • professionals working with children and / or parents and / or families;
  • representatives of the local community and children’s educational institutions involved in prevention in the field of child and family welfare.

The project is funded under the European economic area financial mechanism 2014-2021, Program „Health”, Measure „Mechanisms of social inclusion strengthening for children and young people with high-risk behaviours and / or from disadvantaged backgrounds”

Funding amount – 211 232,18 Eur.