Pagalbos Mechanizmas Vaikui Ir Jo Šeimai

Informacija apie projektą

Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas.

Projektas bus įgyvendinamas 9-iose savivaldybėse – Jurbarko, Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Tauragės.

Projekto pavadinimas: Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams.

Projekto poreikis ir siūlomi problemos sprendimo būdai. Stiprinant bendruomenėje teikiamas psichinės sveikatos paslaugas ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę bus įdiegtas veiksmingas metodų ir integruotų paslaugų pagalbos mechanizmas pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui bei jų šeimos nariams. Šis mechanizmas apims: individualų, jautrų, orumo nepažeidžiantį ir profesionalų pagalbos teikėjų ir institucijų požiūrį į kiekvieno vaiko poreikius ir jo aplinką; koordinuotus institucijų veiksmus, kvalifikuotą pagalbą. Specialistų, dirbančių su vaikais arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, socialiniai pedagogai, tarpinstituciniai koordinatoriai, vaiko teisių apsaugos specialistai ir kt.) kompetencijų tobulinimas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas sustiprins žmogiškuosius išteklius, tai taip pat puiki motyvacinė bei pasikeitimo gerąja patirtimi priemonė, didinant 9 savivaldybių darbuotojų bendrąsias, profesines žinias ir įgūdžius, teikiant ir planuojant pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų bei jo šeimos nariams, didinant vaikų ir jaunimo gerovę.

Projekto įgyvendinimas padės spręsti visuomenei aktualią problemą – gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus, ir sustiprinti specialistų kompetencijas, kurios didins teikiamų paslaugų pasiūlą vaikams ir efektyvins darbą su jais.

Projekto trukmė: 25 mėn. (2021 m. birželio mėn. – 2023 m. liepos mėn.)

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas veiksmingas pagalbos mechanizmas vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidedant prie esamų paslaugų 9 -iose savivaldybėse plėtros.

Tikslas ir poveikis: adaptuotas ir įdiegtas veiksmingas pagalbos mechanizmas vaikams / jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidedant prie vaikų ir jaunimo gerovės ir psichikos sveikatos gerinimo.

Rezultatai: adaptuotas, įdiegtas, išbandytas ir įvertintas pagalbos mechanizmas tikslinei grupei.

Tikslinė grupė ir naudos gavėjai:

specialiųjų poreikių vaikai (turintys elgesio ir emocijų sutrikimų) bei jų šeimos nariai;

specialistai, dirbantys su vaikais ir (ar) tėvais, ir (ar) šeimomis;

vietos bendruomenės ir vaikų ugdymo institucijų atstovai, vykdantys prevenciją vaiko ir šeimos gerovės srityje.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“, priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.